Információs alkalom érdeklődőknek június 7-én 17 órától eletfababapraxis@gmail.com

Jognyilatkozat és adatvédelem

Copyright © 2012 Életfa Bábapraxis Kft. Minden jog fenntartva. A babapraxis.hu honlapon (továbbiakban “honlap”) található tartalom az Életfa Bábapraxis Kft. illetve az írások/történetek szerzőjének szellemi tulajdona. Szolgáltatónk fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlapon található információk, írások sem az egész, sem pedig részei nem publikálhatók és nem terjeszthetők az Életfa Bábapraxis Kft. illetve az érintett tartalom szerzőinek előzetes írásos engedélye nélkül. Más honlapon hivatkozással megjeleníteni azzal a feltétellel lehet, hogy nem módosítja az információt és a copyright-ra való eredeti utalást, hivatkozást, minden estben feltünteti. A weboldalon, illetve az albumokban található képek szerzői jogvédelem alatt állnak! Tehát addig, ameddig a kép készítője írásban nem nyilatkozik a képek szabad felhasználhatóságáról, a képeket szerzői jog védi. Az a személy, aki a nem szabad felhasználású képeket lementi és saját oldalán, sajátjaként megjelenteti, büntetőjogi eljárás keretében felelősségre vonható. Az Életfa Bábapraxis Kft. mindent megtesz azért, hogy a honlapján közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállal bármely ezen az információk használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

Az Életfa Bábapraxis számára kiemelt fontosságú  a családok és a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A személyes adatokat, információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk ki. Ugyanez igaz az adat és képfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. A kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető (Életfa Bábapraxis) az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg.

Az Életfa Bábapraxis Kft. (2132 Göd, Áldás u.2/b., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Életfa Bábapraxis Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Hírlevél kapcsán az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton  lehet kérni.

A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

Az Üzemeltető a  beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Életfa Bábapraxis Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Életfa Bábapraxis  Kft.
Székhely: 2132 Göd, Áldás u.2/b.
Cégjegyzékszám: 13-09-153037
Adószám: 23753974-1-13
E-mail: lukacsjuditagnes@gmail.com

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-77584/2014